O Kancelarii

Kancelaria notarialna mieści się przy ulicy Partyzantów róg placu Mickiewicza. Kancelaria notarialna znajduje się naprzeciwko restauracji McDonald's. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Partyzantów. Kancelaria usytuowana jest na parterze.

 

Notariusz Aneta Kensoń - ukończyła Kierunek Prawo na Wydziałe Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację notarialną prowadzoną przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie, zakończoną egzaminem notarialnym.

Pracowała w charakterze zastępcy notarialnego w Kancelarii Notarialnej not. Iwony Umeckiej w Warszawie. Powołana na notariusza decyzją Ministra Sprawiedliwości. Od lutego 2016 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej.

Czynności notarialne

Notariusz został powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Zakres czynności i sposób ich dokonywania reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.


Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu, zgodności odpisu lub kopii z dokumentem i daty pewnej);
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
   

Opłaty

Informacja dotycząca czynności notarialnych, które mogą zostać dokonane w kancelarii notarialnej, udzielane są bezpłatnie.


Taksa notarialna

 

Wynagrodzenie pobierane przez notariusza za dokonanie czynności notarialnych nazywane jest taksą notarialną i ustalane na podstawie umowy pomiędzy notariuszem a stronami czynności. Wynagrodzenie notariusza nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie to może być zwiększone o wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, przewidziane również przepisami powołanego rozporządzenia.
Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.


Zwolnienie z opłat

 

Wynagrodzenie notariusza ustalane jest każdorazowo na podstawie umowy pomiędzy notariuszem a stronami czynności, zaś notariusz przystępuje do dokonania czynności dopiero po uzgodnieniu wynagrodzenia satysfakcjonującego strony czynności. Jeżeli jednak strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Analogiczne uprawnienie przysługuje osobie prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.
Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, zaś za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.


Podatki i opłaty sądowe

 

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.
Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, zaś pobraną opłatę sądową i podatek notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu oraz urzędowi skarbowemu.

Kontakt

Kancelaria Notarialna Aneta Kensoń Notariusz
ul. Partyzantów 41 lok. 6,

43-300 Bielsko-Biała

 

telefon stacjonarny: 33 810 73 58
telefon komórkowy: 508 304 058
e-mail: kancelaria@notariusz-kenson.pl