Opłaty

Opłaty Notarialne

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
Notariusz udziela bezpłatnie informacji dotyczących czynności notarialnych, które mogą zostać dokonane w kancelarii notarialnej, tj. dotyczących między innymi aktów notarialnych takich jak darowizna, sprzedaż, umowa majątkowa małżeńska (intercyza), testament, pełnomocnictwo i innych, jak również dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia oraz czynności poświadczeniowych takich jak notarialne poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z oryginałem i wielu innych. Informacje na temat wynagrodzenia notariusza oraz opłat publicznoprawnych za dokonanie konkretnej czynności, której planują Państwo dokonać w tutejszej kancelarii notarialnej, uzyskają Państwo w Kancelarii Notarialnej osobiście, telefonicznie bądź w odpowiedzi na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną.

 TAKSA NOTARIALNA
Wynagrodzenie, które notariusz pobiera za dokonanie czynności notarialnych nazywane jest taksą notarialną i określane na podstawie umowy pomiędzy notariuszem a stronami czynności. Wynagrodzenie notariusza nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie to może być zwiększone o wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, przewidziane również przepisami powołanego rozporządzenia.  Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.

 ZWOLNIENIE Z OPŁAT
Wynagrodzenie notariusza ustalane jest każdorazowo na podstawie umowy pomiędzy notariuszem a stronami czynności, zaś notariusz przystępuje do dokonania czynności dopiero po uzgodnieniu wynagrodzenia satysfakcjonującego strony czynności.  Jeżeli jednak strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Analogiczne uprawnienie przysługuje osobie prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.  Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, zaś za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

 PODATKI I OPŁATY SĄDOWE
Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, zaś pobraną opłatę sądową i podatek notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu oraz urzędowi skarbowemu.