Czynności

Czynności Notarialne

Informacje Dotyczące Czynności Notarialnych

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Zakres czynności i sposób ich dokonywania reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:
1. Sporządza akty notarialne;
2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. Sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu, zgodności odpisu lub kopii z dokumentem i daty pewnej);
4. Doręcza oświadczenia;
5. Spisuje protokoły;
6. Sporządza protesty weksli i czeków;
7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.